Ubytovací řád

1. Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.

2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.

3. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, podepsat registrační kartu, zajistit garanci úhrady ubytování či případných škod způsobených hotelu předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši. Předplatba nebo předautorizovaná částka může být použita pro úhradu způsobené škody. Přednostně bude stržena částka za ubytování a následně částka za škody.

V případě, že se host nedostaví k ubytování dle rezervace, může hotel účtovat následující storno poplatky:
do 60 dnů před začátkem pobytu = 15% z celkové ceny ubytování
do 20 dnů před začátkem pobytu = 25% z celkové ceny ubytování
do 7 dnů před začátkem pobytu = 50% z celkové ceny ubytování
do 3 dnů před začátkem pobytu = 90% z celkové ceny ubytování
v den začátku pobytu = 100% z celkové ceny ubytování

V případě nedojezdu či storna rezervace u samoplátců jsou storno poplatky účtovány objednavateli.

V případě vrácení jakýchkoliv předplateb či záloh budou peníze zaslány na účet, ze kterého byly přijaty.

4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
Hosté hotelu berou na vědomí, že v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů bude mít provozovatel hotelu a jeho zaměstnanci přístup k osobním údajům hosta v rozsahu dokladů vyplňovaných při ubytování resp. rezervaci. Hotel bude s těmito údaji nakládat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění právních předpisů, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů udělen výslovně i k jiným účelům.

5. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14.00 do 22.00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14.00 hod. je nutné dohodnout předem v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.

6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 22.00 hod. není hotel povinen ubytovat.

7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

8. Hotel odpovídá za škodu na odložených a vnesených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Klenoty, větší finanční hotovost a jiné cennosti si hosté mohou uložit v centrálním hotelovém trezoru za pomoci pracovníků recepce. Osobní trezory zabudované v pokojích slouží především k úschově dokladů příp. drobné elektroniky a nejsou určeny k úschově hotovosti, šperků, mobilních telefonů a jiných cenností. Použití centrálního hotelového trezoru se hostům doporučuje pro uložení cenností při každém opuštění pokoje.

9. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dověděl.

10. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8.00 do 22.00 hod. se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

11. V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

12. Ve všech vnitřních prostorách hotelu je zakázáno kouřit. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.), a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

13. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi.

14. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

15. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu a zahrady bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

16. Hotelový rybník je bez plaveckého dozoru, host odpovídá sám za vlastní bezpečnost i bezpečnost svých dětí.

17. Ubytování v hotelu bez domácích zvířat.

18. Od 22 do 8 hod. jsou hosté povinni respektovat noční klid.

19. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku. Hosté jsou povinni nahlásit bezodkladně na recepci jakákoliv poškození hotelového pokoje, která způsobí oni sami či jejich zvířata, případně jimi nezaviněná poškození hotelového pokoje, která zjistí při příjezdu.

20. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil (např. tím, že ji nahlásí včas po příjezdu). Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

21. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby bez náhrady. K ukončení ubytování hosta bez náhrady může dojít i z důvodu ničení majetku hotelu či jiných osob, případně jiného nevhodného chování.

22. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10.00 hod. posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.

23. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu
musí na recepci odevzdat kartu od pokoje.

24. Za ubytování hosté platí při příjezdu a za další čerpané hotelové služby při odjezdu. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

25. V případě ztráty vstupní karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracenou vstupní kartu je hostu účtován poplatek ve výši 50 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

26. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

27. Hosté, kteří si přejí využívat ohniště v zahradě, tak konají na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost a jsou povinni se řídit pokyny pracovníků hotelu. Provozovatel hotelu nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které host způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Oheň je možné rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, které je k tomu určeno a ve vyhrazeném čase, tj. od 8.00 do 21.00 hod.

28. Pro případ, že má klient zájem přiletět helikoptérou či jiným nestandardním dopravním prostředkem, zavazuje se o této skutečnosti informovat hotel nejpozději 14 dní před příjezdem. Účelem této povinnosti je vyřízení veškerých k tomu nezbytných náležitostí, vč. zajištění přistávací plochy apod. Klientovi není umožněno (při zvolení letecké dopravy) přistát v areálu hotelu. Objednatel nese odpovědnost za případné škody způsobené příjezdem, odjezdem, přistáním či odletem. Pro případ letecké dopravy je hotel v případě zájmu objednatele připraven po předchozí domluvě zajistit též transfer do hotelu z místa příletu.

29. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na pokoji a na recepci.

30. Management hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.

31. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jeho ustanovení. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

32. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi.

33. Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1.1. 2022